รายละเอียดโครงการ  

 1. ความเป็นมาของโครงการ

            ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบปัญหาความเสียหายทางกายภาพของพื้นที่จากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งทะเลกรุงเทพที่อยู่ในเขตบางขุนเทียนติดชายทะเลทางด้านฝั่งอ่าวไทย โดยหลักเขตแบ่งพื้นที่ระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียง คือหลักเขตที่ 28 แบ่งระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ และหลักเขตที่ 29 แบ่งระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสองหลักเขตนี้มีระยะห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร ปรากฏว่า “หลักเขตกรุงเทพ” ดังกล่าว ตั้งอยู่กลางทะเล เนื่องจากกระแสคลื่นและกระแสน้ำที่มีความรุนแรงได้กัดเซาะแนวพื้นดินเดิมจมหายไปสู่ทะเลตลอดชายฝั่งรวมเป็นความยาวรวมกว่า 5.2 กิโลเมตร ทำให้ที่ดินเดิมของชายทะเลกรุงเทพถูกกัดเซาะจนพื้นที่หายไปกว่า 3,000 ไร่ ประชาชนที่เคยอยู่อาศัยย่านนั้นต้องอพยพหนีน้ำเข้ามาถึง 2 กิโลเมตรจากหลักเขตกรุงเทพฯ เดิม  ซึ่งปัญหาเรื่องน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งประเทศไทยเป็นปัญหาหนักและใหญ่มาก ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียที่ดินจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้วกว่า 1 แสนไร่ เป็นมูลค่าราคาที่ดินประมาณ 1 แสนล้านบาท

เหตุการณ์นี้ได้ก่อความเสียหายแก่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ป่าชายฝั่งทะเลของแขวงท่าข้าม เขตบางขุน-เทียน เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำรวมทั้งสัตว์ชายฝั่ง ซึ่งในพื้นที่ป่าชายเลนนั้นมีสัตว์อาศัยอยู่มากถึง 74 ชนิด หากป่าชายเลนหายไป สัตว์เหล่านี้ก็จะหายไปหมดด้วย ส่งผลทั้งต่อสภาพพื้นที่และก่อปัญหาต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ไม่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทำให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง) และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีดำริที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการโครงการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพ

 

 1. วัตถุประสงค์
 • เพื่อสนองพระราชดำริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช
 • เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งบางขุนเทียนและคืนพื้นที่ให้กรุงเทพมหานคร
 • ปรับปรุงป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ และแหล่งอนุบาลสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
 • เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในเขตบางขุนเทียน และเป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
 • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาทางธรรมชาติและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน
 • เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน

 

 1. เป้าหมายโครงการ
 • หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ดำเนินการตามพระราชดำริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูและดูแลอย่างต่อเนื่อง ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งบางขุนเทียนลดลง
 • ทะเลกรุงเทพมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
 • ระบบนิเวศน์ แหล่งผลิตออกซิเจนและแหล่งอนุบาลสัตว์ได้รับการฟื้นฟู เป็นผลดีด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประมง และทัศนียภาพของป่าชายเลนได้รับการปรับปรุง เป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ให้มีการส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนในเขตบางขุนเทียน และเป็นปอดแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
 • เป็นต้นแบบการเรียนรู้การศึกษาทางธรรมชาติ และการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

 1. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ประชาชนทั่วไปมีโอกาสปฏิบัติตามแนวทางในพระราชดำริและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการรักษาผืนป่า
 • เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนและคืนพื้นที่ป่าของกรุงเทพมหานคร
 • ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมปลูกป่าชายเลนและดูแลรักษาต้นไม้ เป็นการสร้างและส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของป่าชายเลนทะเลกรุงเทพ และช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
 • ทำให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน
 • สามารถนำไปคำนวณและประเมินค่ามาตรรฐานของปริมาณคาร์บอนในอนาคต
 • ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นในประชาชนทุกคน

แผนผังตัวอย่างพื้นที่การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน