การบริหารจัดการโครงการ  

  • จัดทำแผนงานและงบประมาณการดำเนินการโครงการ ภารกิจหน้างานของชายฝั่งทะเล เขตบางขุนเทียน และเพื่อสนองพระราชดำริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระยะเวลา

เป้าหมายที่ตั้งไว้

รวม

ปีที่ 1

1,000 ไร่

3,000 ไร่

ปีที่ 2

1,000 ไร่

ปีที่ 3

1,000 ไร่

 

หมายเหตุ จำนวนการปลูกในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพความเอื้ออำนวยของพื้นที่

 

  • สำรวจพื้นที่ และกำหนดพื้นที่ที่จะปลูกป่าชายเลน

เพื่อให้การดำเนินการมีความเหมาะสมตามความจำเป็น รวมทั้งการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของราชการ ซึ่งรวมทั้งการดำเนินการให้มีการอนุญาตหรือความเห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ด้วย

  • การรับการสนับสนุนและจัดสรรงบ

ดำเนินการขอการสนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนว ดำเนินการรับการสนับสนุนจากบริษัท เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูก ไร่ละประมาณ 800 ต้น ส่วนที่เหลือเป็นของภาคประชาชนร้อยละ 70  โดยต้นไม้แต่ละโซนจะมีรหัสกำหนดไว้ รวมทั้งหมดประมาณ 2.8 ล้านต้น

  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเรียนเชิญภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ โดยชี้แจงให้ประชาชนเลือกบริจาค 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 จำนวน 150 บาท เป็นค่าปลูกป่าครั้งแรก หรือ

แบบที่ 2 จำนวน 300 บาท เป็นค่าปลูกป่าครั้งแรก และค่าดูแลรักษาต้นฯ ระยะเวลา 3 ปี ตามตารางนี้ 

                                         

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

จำนวน

รวม

รวมทั้งหมด

ค่าพันธุ์ไม้และอุปกรณ์

40 บาท

จ่ายครั้งแรก

จำนวน 150 บาท

300 บาท/1ต้น

ค่าปลูกครั้งแรกโดยชุมชนบางขุนเทียน

20 บาท

ค่าบริหารการจัดการทั้งระบบ/ค่าสารสนเทศ

40 บาท

เข้าบัญชีกองทุนสำหรับบำรุงซ่อมแซม, เรือนพักต้นไม้

50 บาท

ค่าดูแลรักษา ปีที่ 1

50 บาท

ค่าดูแลรักษา 3 ปี

จำนวน 150 บาท

ค่าดูแลรักษา ปีที่ 2

50 บาท

ค่าดูแลรักษา ปีที่ 3

50 บาท

 

  • ขั้นตอนการซื้อพันธุ์ไม้ “กองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

  • วิธีการดำเนินการจัดหางบสนับสนุนโครงการ

ผู้สนับสนุนสามารถร่วมบริจาคเงินให้การสนับสนุนโครงการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ทั่วประเทศ โดยชำระเงินเข้ามาที่ชื่อบัญชี “สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน เพื่อกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” เลขที่บัญชี ๐๘๘-๐-๑๐๙๕๔-๘  ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รายรับจากการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะนำเข้าบัญชีในการบริหารจัดการโครงการต่อไป