กิจกรรมปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1: 15 พฤษภาคม 2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้มาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์  พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค  ทรงได้เห็นสภาพป่าไม้ที่ทรุดโทรมและถูกทำลายมากมาย จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำ ดิน  และป่าไม้  เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้หลายโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการส่วนพระองค์  โครงการพระราชดำริป่าและดิน

 

" ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง "

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จฯไปยังหน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ พ.ศ.2519


ปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง ประการแรก ต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมต้องให้เห็นประโยชน์ว่าประโยชน์คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่สองปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ น้อมนำมาใช้ในภารกิจที่ผลักดันทันที คือ ภารกิจ : "ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" ในการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตลอดถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

พื้นที่เขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพหานครที่ติดทะเล ในอดีตพื้นที่ชายฝั่งทะเล บางขุนเทียน เป็นแนวฝั่งที่มีความสมบรูณ์มาก แต่เนื่องจากป่าชายเลนบริเวณนี้ได้ถูกบุกรุกตัด ฟันลงเพื่อการทำนากุ้งเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงได้รับอิทธิพลจากลมแรงและคลื่นบริเวณชายฝั่งทำให้ป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งถูกทำลายเป็นจำนวนมาก

(กิจกรรมปลูกป่า โดยภาคีเครือข่ายข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

 

ข้อมูลติดต่อ:

ศูนย์อำนวยการโครงการฯ
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
สายด่วน 08 6359 9888
0 2224 4262
0 2224 4263

ขอเชิญร่วมบริจาคกองทุนปลูกป่าฯ

5%
ยอดบริจาค (ต้น)

4,983

เป้าหมาย (ต้น)

100,000

แบบสำรวจความคิดเห็น